Algemene voorwaarden

Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. De opdrachtnemer is Brandreclame B.V. handelend onder de naam Brand Creatives.

gevestigd aan de Boumaboulevard 71 te Groningen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65247876.

Een opdracht is het verzoek van de opdrachtgever aan Brandreclame B.V. om tegen betaling werkzaamheden te verrichten. Deze werkzaamheden omvatten al hetgeen Brandreclame B.V. ten behoeve van de opdrachtgever binnen het kader van de door deze met het oog op diens communicatiebelangen verstrekte opdrachten maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen.

Een offerte is een in meer of mindere mate gespecificeerde begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten. De offerte is een inschatting, echter kunnen de kosten hoger uitvallen dan van te voren ingeschat. Hierdoor zullen de kosten hoge worden bij losse facturatie achteraf.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten van/ met Brandreclame B.V. tot het verrichten van diensten zijn uitsluitend van toepassing de onderhavige algemene voorwaarden van Brandreclame B.V.hierna te noemen: “de voorwaarden”.

1.2 Door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden van welke aard dan ook en al dan niet vervat in door de opdrachtnemer gehanteerde algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze voorwaarden door Brandreclame B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.3 Vermelding van of verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere (algemene) voorwaarden wordt door Brandreclame B.V. niet aanvaard en doet deze inkoop/ aanbestedings- of andere (algemene) voorwaarden niet van toepassing zijn op de onderhavige overeenkomst.

Artikel 2 – Offertes

Alle door Brandreclame B.V. uitgegeven offertes zijn vrijblijvend, zowel ten aanzien van de in de offerte genoemde prijs, levertijd of anderszins. Aan een offerte kunnen geen rechten worden ontleend. Een uitgegeven offerte kent een geldigheid van 21 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien een offerte voor akkoord wordt getekend en geretourneerd, dan moet deze als overeenkomst worden beschouwd.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

Overeenkomsten gelden als gesloten vanaf de dag van ondertekening van de overeenkomst door Brandreclame B.V., respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Brandreclame B.V. respectievelijk de dag waarop Brandreclame B.V. .een door opdrachtgever bij haar geplaatste opdracht feitelijk uitvoerde.

Artikel 4 – Wijzigingen

Wijzigingen in de overeenkomst, alsmede in deze algemene voorwaarden, zijn slechts van kracht indien zij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen, behoudens het vermelde in artikel 6.

Artikel 5 – Prijs

5.1 De door Brandreclame B.V. opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij Brandreclame B.V. schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 Indien in de offerte een ‘vaste’ prijs is opgenomen, dan geldt deze als overeengekomen prijs, met inachtneming van het overige in deze voorwaarden bepaalde. Indien in de offerte geen ‘vaste’ prijs is opgenomen zal het door de opdrachtgever te betalen bedrag worden bepaald door een nacalculatie, gebaseerd op de bij Brandreclame B.V. . geldende uurtarieven.

5.3 Voor spoedopdrachten welke als zodanig door Brandreclame B.V. aan de opdrachtgever zijn bevestigd, kan Brandreclame B.V. een extra toeslag berekenen.

5.4 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren verhoging ondergaan of een verhoging optreedt van rechten of belastingen of een kostprijsverhogende verandering van de wisselkoers optreedt, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Brandreclame B.V. gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

5.5 Indien reeds een gedeelte der overeengekomen diensten is uitgevoerd, is het vermelde in artikel 6.4 onverkort van toepassing ten aanzien van de door Brandreclame B.V. nog te verrichten diensten.

5.6 Meer- of minderwerk, dat tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt overeengekomen zal worden verrekend met de overeengekomen prijs.

Artikel 6 – Start uitvoering overeenkomst

Bij een Fixed Fee overeenkomst zal de uitvoering van een overeenkomst wordt alleen gestart indien een offerte of schriftelijke overeenkomst is getekend, retour gezonden en door Brandreclame B.V. is ontvangen.

Artikel 7 – Uitvoering, levering en termijnen

7.1 Door Brandreclame B.V. in haar offertes opgegeven termijnen, dan wel tussen partijen overeengekomen termijnen, gelden altijd bij benadering, tenzij Brandreclame B.V. uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat sprake is van een fatale termijn of partijen deze fatale termijn uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeenkomen.

7.2 De termijn van uitvoering en levering begint te lopen vanaf de dag van schriftelijke orderbevestiging, doch niet eerder dan nadat Brandreclame B.V. alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, documenten en dergelijke van de opdrachtgever heeft ontvangen, dan wel, indien een aanbetaling of vooruitbetaling is bedongen, niet eerder dan de dag waarop deze betaling door Brandreclame B.V. is ontvangen.

7.3 Overschrijding van de termijn verplicht Brandreclame B.V. niet tot enige schadevergoeding en geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of anderszins zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.

7.4 De start en termijn van uitvoering of levering is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige nakoming van de overeenkomst van door Brandreclame B.V. geschakelde derden. Indien buiten de schuld van Brandreclame B.V. vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden en/of door niet tijdige nakoming door voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, wordt de start voor zover nodig vertraagd of de termijn van uitvoering of levering verlengd.

7.5 Brandreclame B.V. is gerechtigd tot nakoming van de overeenkomst door middel van deel-uitvoering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en/of de aard van de overeenkomst zich daartegen verzet. Bij deel-uitvoering geldt elke afzonderlijke deel-uitvoering als op zichzelf uitgevoerd en is Brandreclame B.V. . gerechtigd ter zake deze deel-uitvoering te factureren. Onder deeluitvoering dient tevens te worden verstaan de levering van een gedeelte van de bestelde zaken, voor zover van toepassing.

7.6 De verzending en wijze van aanlevering geschiedt op de wijze als bepaald door Brandreclame B.V. tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Wanneer een opdrachtgever een zending anders wenst te ontvangen zijn de daaraan verbonden (extra) kosten en risico’s voor zijn rekening.

Artikel 8 – Betaling en betalingsvoorwaarden

8.1 Tenzij anders overeengekomen of op de factuur vermeld, geschiedt betaling van de overeengekomen prijs binnen veertien dagen na factuurdatum. Alle verrichte opdrachten, dus gedane zaken door Brandreclame B.V. , kunnen meteen gefactureerd worden.

8.2 Brandreclame B.V. is steeds gerechtigd voor de nakoming van betalingsverplichtingen zekerheidstelling te verlangen, alsmede de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat aan voormelde zekerheidstelling naar genoegen vanBrandreclame B.V. is voldaan.

8.3 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening zijdens de opdrachtgever te geschieden op een door Brandreclame B.V. aan te wijzen bankrekening of (ter keuze van Brandreclame B.V. ) ten kantore van Brandreclame B.V. of een door Brandreclame B.V. te bepalen andere plaats.

8.4 Maand- of termijnbedragen voortvloeiend uit een overeenkomstworden op een werkdag in de eerste week van een nieuwe maand gefactureerd, tenzij anders overeengekomen. Betaling van het overeengekomen maand- of termijnbedrag geschiedt binnen veertien dagen na factuurdatum.

8.5 Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, is hij vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een volle kalendermaand wordt aangemerkt, alsmede alle op de inning van de vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op het door de Nederlandse Orde van Advocaten gehanteerde incassotarief, doch met een minimum van € 150,-.

8.6 Door Brandreclame B.V. in het kader van een gerechtelijke procedure gemaakte kosten, waaronder begrepen proceskosten alsmede overige kosten van juridische bijstand, ook voor zover deze kosten door de Rechter niet worden toegewezen, zijn voor rekening van opdrachtgever, tenzij Brandreclame B.V. door de Rechter bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.

8.7 Bij een situatie als vermeld in artikel 12.3 worden alle vorderingen van Brandreclame B.V. 2 op opdrachtgever met onmiddellijke ingang opeisbaar.

8.8 Onder opdrachtgever wordt hier mede verstaan enige tot opdrachtgevers concern behorende moeder-, dochter-, en/of zustervennootschap en/of enige anderszins met opdrachtgever gelieerde onderneming, ongeacht de rechtsvorm daarvan.

8.9 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 De opdrachtgever is verplicht alle door Brandreclame B.V. geleverde zaken, waaronder mede te verstaan doch daartoe niet beperkt, opmaak-,druk- of andere proeven of concepten zorgvuldig op fouten en gebreken te controleren en eventuele geconstateerde gebreken zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, doch in ieder geval uiterlijk binnen 10 dagen na levering schriftelijk aan Brandreclame B.V. te melde.

9.2 Elke aansprakelijkheid van Brandreclame B.V. waaronder begrepen bedrijfsschade, andere (indirecte) schade, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden is uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld zijdens Brandreclame B.V. , en onverminderd het voor het overige in deze voorwaarden bepaalde.

9.3 De opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en rechtmatigheid van de door hem aangeleverde zaken. Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde is Brandreclame B.V. niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in de door de opdrachtgever aangeleverde zaken.

9.4 Indien de Rechter mocht oordelen dat Brandreclame B.V. geen beroep toekomt op het in de vorige leden bepaalde beperkt de aansprakelijkheid van Brandreclame B.V. zich te allen tijde tot de factuurwaarde, exclusief omzetbelasting, van de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid ziet, behoudens voor zover de dekking van de aansprakelijkheidsassuradeuren van Brandreclame B.V. een verdergaande aansprakelijkheid mogelijk maakt.

9.5 Opdrachtgever is gehouden Brandreclame B.V. te vrijwaren en schadeloos te stellen betreffende alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Brandreclame B.V. in deze voorwaarden in de verhouding met opdrachtgever is uitgesloten, waaronder begrepen aansprakelijkheid ingevolge artikel 6:171 B.W. (aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten/onderaannemers).

9.6 Brandreclame B.V. is in geen enkel geval aansprakelijk te stellen voor het gebruik van content (teksten, illustraties, foto’s, grafisch materiaal) van derden voorzien van auteursrechtelijke bescherming. De klant is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de content.

Artikel 10 – Overmacht, opschorting en ontbinding

10.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Brandreclame B.V. onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – , die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Brandreclame B.V. of door deze ingeschakelde derden.

10.2 Ingeval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) is Brandreclame B.V. gerechtigd om hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder de verplichting van Brandreclame B.V. tot enige schadevergoeding.

10.3 Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Brandreclame B.V. gesloten overeenkomst of uit daarmee samenhangende overeenkomsten voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Brandreclame B.V. te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijk overdracht van de onderneming van opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, alsmede indien beslag ten laste van opdrachtgever wordt gelegd en dit beslag niet binnen een redelijk korte termijn is opgeheven, is Brandreclame B.V. gerechtigd om zonder ingebrekestelling hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij deze (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks zonder gehoudenheid van Brandreclame B.V. tot enige schadevergoeding en onverminderd Brandreclame B.V. verder toekomende rechten.

Artikel 11 – Intellectuele Eigendom

11.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Brandreclame B.V. in het kader van de uitvoering van de overeenkomst geleverde zaken, daaronder mede verstaan doch daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, foto’s, ontwerpen, schetsen, tekeningen, illustraties enz. berusten bij Brandreclame B.V. tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

11.2 Het is de opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Brandreclame B.V. niet toegestaan om de geleverde zaken of diensten of enig gedeelte daarvan openbaar te maken of te verveelvoudigen, dan wel daarop aan anderen rechten te verlenen middels licentie of anderszins, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

11.3 De opdrachtgever staat jegens Brandreclame B.V. in voor het ongestoorde gebruik door Brandreclame B.V. van de geleverde of ter beschikking gestelde zaken, gegevens, ideeën, concepten en materialen. Opdrachtgever vrijwaart Brandreclame B.V. zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden daarop, waaronder, doch niet uitsluitend, worden verstaan aanspraken op het gebied van het mededingingsrecht en het industriële en intellectuele eigendomsrecht. Brandreclame B.V. is niet verplicht de voor de uitvoering van een overeenkomst door de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken te bewaren.

11.4 Elke wijziging, aanvulling, verbetering of aanpassing van een door Brandreclame B.V. geleverde zaak of dienst kan alleen met toestemming van Brandreclame B.V. worden aangebracht. De intellectuele eigendomsrechten op wijzigingen, aanvullingen, verbeteringen en aanpassingen komen toe aan Brandreclame B.V. , zonder dat Brandreclame B.V. daarvoor enige vergoeding verschuldigd is, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Indien nodig verplicht de opdrachtgever zich om deze rechten na daartoe ontvangen verzoek van Brandreclame B.V. aan haar over te dragen.

11.5 Indien een door Brandreclame B.V. uitgebrachte offerte niet wordt gevolgd door een overeenkomst is de opdrachtgever verplicht de offerte met alle daartoe behorende zaken binnen acht dagen aan Brandreclame B.V. te retourneren, bij gebreke waarvan Brandreclame B.V. zich het recht voorbehoudt alle dienaangaande gemaakte kosten in rekening te brengen, dan wel volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 – Annulering

Indien een opdrachtgever een opdracht annuleert is hij verplicht de door Brandreclame B.V. reeds gemaakte kosten te vergoeden, en is hij bij wege van schadeloosstelling een bedrag verschuldigd van 25% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van Brandreclame B.V. m volledige nakoming van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 – Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten van/met Brandreclame B.V. is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen uit of naar aanleiding van door Brandreclame B.V. verstrekte offertes en/of met Brandreclame B.V. gesloten overeenkomsten zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslist door de rechter bevoegd in het Arrondissement Amsterdam.

13.3 Het vermelde in lid 2 strekt uitsluitend ten behoeve vanBrandreclame B.V.. Brandreclame B.V. is derhalve te allen tijde gerechtigd zich te wenden tot de Rechter die afgezien van het vermelde in lid 2 bevoegd is.

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud

14.1 Brandreclame B.V. behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan opdrachtgever afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan.

14.2 Indien Brandreclame B.V. in het kader van de overeenkomst ten behoeve van de opdrachtgever door de opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt het eigendomsvoorbehoud totdat de opdrachtgever ook deze vorderingen van Brandreclame B.V. geheel heeft voldaan. Tevens geldt het eigendomsvoorbehoud voor de vorderingen, Brandreclame B.V. tegen opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van opdrachtgever in een of meer van zijn verplichtingen jegens Brandreclame B.V.

14.3 De door Brandreclame B.V. bewerkbare ontwerpbestanden blijven en ten alle tijden eigendom van Brandreclame B.V. Behalve, als anders is overeengekomen met de opdrachtgever.

14.4 Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Brandreclame B.V. te bewaren. Opdrachtgever is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Brandreclame B.V. op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van opdrachtgever op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra Brandreclame B.V. ulks wenst, door opdrachtgever aan Brandreclame B.V. stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Brandreclame B.V. tegen opdrachtgever.

14.5 Indien zich een situatie voordoet als vermeld in artikel 12.3 is Brandreclame B.V. gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen, met inbegrip van daartoe eventueel benodigde demontage. Opdrachtgever zal Brandreclame B.V. . alle medewerking ter zake verlenen.

14.6 Na terugneming van de zaken zoals vermeld in het vorige lid wordt opdrachtgever gecrediteerd voor de marktwaarde van de teruggenomen zaken, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

Artikel 15 – Fixed Fee overeenkomsten

 • Opzegtermijn Fixed fee overeenkomsten
  De overeenkomst kan door ieder der partijen worden beëindigd met wederzijds – schriftelijk vastgelegd – goedvinden of door middel van opzegging rekening houdend met een opzegtermijn van; ( zie opzegtermijnen hieronder)
  Fixed fee overkomst van 3 maanden: 2 maanden voor einde contract.
  Fixed fee overkomst van 6 maanden: 2 maanden voor einde contract.
  Fixed fee overkomst van 12 maanden: 3 maanden voor einde contract.
  Zonder opzegging voor volgens bovenstaande termijnen, zal de samenwerking stilzwijgend worden verlengd. Hierna geleden dezelfde opzegtermijnen.
 • Brandreclame hanteert een betaaltermijn van 14 dagen.
 • Brandreclame kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor commerciële resultaten van de opdrachtgever.
 • De opdrachtgever dient binnen de samenwerkingsperiode aanvragen in doormiddel het verstrekken van duidelijke briefing via het Brand Creatives briefingsformulier.
 • De opdrachtgever heeft bij het onderteken akkoord gegeven op een abonnementsvorm waarbij het recht van het aantal overeengekomen uren per maand, door de opdrachtgever zelf dient ingezet te worden. Bij het niet volledig inzetten van de overeengekomen uren per maand, kan Brandreclame niet verantwoordelijk worden gehouden. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de opdrachtgever zelf. (mits anders overeengekomen)
 • Restitutie van niet ingezette uren aan het einde van de samenwerking is niet mogelijk.
 • Het uurtarief tot 80 uur in maand wordt gebaseerd op onze staffel binnen onze ratecard (Brand Menu). Deze zijn terug te vinden in de bijlage die zijn meegezonden bij de overeenkomst. Boven de 80 uur per maand worden afspraken op maat gemaakt. Over de uurtarieven binnen onze tariefkaart kan niet worden onderhandeld.
 • Brandreclame onthoudt zicht het recht om de uurtarieven binnen de ratecard te kunnen aanpassen. Uiteraard stellen wij hier onze opdrachtgevers van op de hoogte.
 • Studiofotografie valt binnen de diensten van Brand Creatives bij een samenwerking op basis van een fixed fee. Wanneer er extra kosten gemaakt moeten worden, om deze fotografie werkzaamheden te kunnen uitvoeren, dan zullen deze kosten in overleg worden doorberekend aan de opdrachtgever.

Artikel 16 – Open bestanden

Bij Brand Creatives krijgen we regelmatig de vraag vanuit de opdrachtgever of de open bestanden gestuurd kunnen worden. De open bestanden zijn de bestanden waarin Brand Creatives haar eindproduct maakt. Dat deze vraag gesteld wordt vinden we erg begrijpelijk, echter kunnen wij hier niet kosteloos in meegaan. 

Bij het opvragen/leveren van bestanden heb je te maken net als bij ieder fysiek product met regelgeving. Het recht omtrent intellectueel eigendom speelt hierin de belangrijkste rol. Deze regels en rechten zijn in Nederland automatisch van belang om creatief werk en de makers daarvan te beschermen. Op basis van die regels heeft de opdrachtgever geen recht op deze open bestanden, maar wel de bestanden die het eindproduct vormen. 

MAAR ALS OPDRACHTGEVER HEB IK TOCH BETAALD?

Dat is correct. De opdrachtgever betaalt in dit geval voor de gebruiksrechten van het ontwerp en het leveren van een bestand waarmee het ontwerp gerealiseerd kan worden in een fysieke of digitale uiting (het eindproduct). De bestanden (van bijvoorbeeld Photoshop of andere ontwerpprogramma’s) waarmee deze uitingen gemaakt worden blijven eigendom van Brand Creatives. Zoals een kunstschilder niet zijn doeken verf en kwasten verkoopt maar alleen het schilderij zelf. De schilder weet hoe hij zijn gereedschap moet gebruiken voor het desbetreffende eindproduct. De koper van het schilderij weet dit normaliter niet. Een ander goed voorbeeld, is de bakker. Een bakker verkoopt het brood, maar is aan de consument niet verplicht de ingrediënten na te leveren wanneer het brood in de smaak valt. 

Bij creatief werk en dus grafisch ontwerp is er sprake van één auteur. Daarmee is de ontwerper/maker van het product de rechthebbende. Brand Creatives (de rechthebbende in dit voorbeeld) is dus de auteur die bepaalt wat er met het product gebeurd. Deze rechten kunnen verkocht worden net als ieder economisch goed. Het recht tot gebruik is dus in het kort waar de opdrachtgever voor betaald.

WAAROM DE AUTEURSWET?

Deze auteurswet is er met een goede reden. Dankzij deze regels kunnen we bij Brand Creatives verantwoordelijkheid nemen voor onze producten omdat er niet zomaar gerommeld mee kan en mag worden. Hiermee beschermen wij ons eigen imago maar nog belangrijker die van de opdrachtgever. Onjuiste producten zullen hierdoor de klant niet bereiken. Dit zijn wij als reclamebureau verplicht. 

TOCH BEHOEFTE AAN DE OPEN BESTANDEN?

Hoeveel het kost om de open bestanden over te nemen hangt af van de oorspronkelijke prijs van de opdracht en het doel waarvoor de open bestanden worden overgenomen en hoe deze worden ingezet. Brand Creatives geeft tenslotte haar werk (en toekomstig werk) weg en heeft daarmee geen invloed meer op het ontwerp/ het eindproduct. Om die reden brengt het leveren van open bestanden veel hogere kosten met zich mee dan een aanpassing door ons aan het originele ontwerp. 

Brand Creatives rekent voor het uitleveren van open bestanden 10% van het totaal bedrag van de vooraf overeengekomen samenwerking.  

We streven er naar om iedere uiting goed te archiveren. Heb je een vraag over ons uitgevoerde werk en uitingen, neem dan contact met ons op voor overleg. Uiteindelijk komen wij er altijd met elkaar uit.